Phòng Tài chính Kế toán

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng.

– Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính;

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, đúng chế độ, đúng qui định.

2. Nhiệm vụ

– Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hằng năm, nhiều năm

– Tham mưu việc thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về quản lý tài chính khác

– Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm

– Tổ chức thực hiện dự toán hằng năm và các khoản thu chi khác theo chỉ đạo Hiệu trưởng

– Thực hiện dự toán chi các khoản chi theo đúng chế độ, qui định; các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.

– Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.

– Tham gia chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

– Bảo đảm an toàn thu, chi quỹ tiền mặt.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch thu, chi ngân sách theo qui định với Kho bạc.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại .

– Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định

– Thực hiện đầy đủ công tác kế toán theo qui định Nhà nước

– Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định Nhà nước.

– Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến tài chính theo sự phân công của Hiệu trưởng

         II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1. Trương Thị Kim Tú Kế toán trưởng – Thực hiện các công việc do Ban Giám hiệu phân công
– Quản lý điều hành công tác Tài chính – Kế toán
– Lập và phân bổ dự toán thu chi hàng năm
– Theo dõi kinh phí dự án ODA
– Phụ trách công tác tự kiểm định chất lượng về tài chính
2. Nguyễn T.Hương Giang P.Trưởng phòng – Thay thế giải quyết và điều hành các công việc của
Phòng Tài chính kế toán khi Kế toán trưởng nghỉ phép
– Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng
của phòng Tài chính-Kế toán
– Báo cáo quyết toán theo định kỳ.
– Theo dõi; kiểm kê; báo cáo tình hình sử dụng tài sản
cố định, công cụ dụng cụ
– Cung cấp số liệu thống kê tài chính cho các đơn vị
có liên quan khi có yêu cầu
– Theo dõi kinh phí dự án đầu tư xây dựng
Trường Cao đẳng nghề An Giang
3. Lê Thị Vân An Nhân viên – Kiểm soát chi các hồ sơ thanh toán với Kho bạc.
– Phụ trách công tác ISO của phòng Kế toán
– Phụ trách tổ công đoàn, kế toán Đảng ủy.
4. Lê Minh Hải Nhân viên – Theo dõi học phí hệ liên kết đào tạo.
– Theo dõi các loại kinh phí gồm: Quỹ cơ quan;
Quỹ khác; Chi phí đào tạo cán bộ
5. Nguyễn Thành Triều Nhân viên – Kế toán thanh toán kinh phí NSNN,
kinh phí chương trình mục tiêu.
– Kế toán tổng hợp vật tư
– Tổng hợp kê khai thuế TNCN.
6. Trần Thị Ngọc Hương Nhân viên – Theo dõi nguồn thu sự nghiệp gồm:
Học phí chính quy, học phí vừa làm vừa học,
Lệ phí xét tuyển, Dịch vụ, Ký túc xá.
– Quản lý lưu trữ công văn của Phòng
7. Võ Thị Tuyết Thủ quỹ -Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt.

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng Tài chính – Kế toán – Trường Cao Đẳng Nghề An Giang,

841- Trần Hưng Đạo – P. Bình Đức – TP. Long Xuyên – An Giang

Email:  truongkimtu74@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0763.954339 – 0763.954033./.