Sự kiện
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

I- Chức năng - Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức, nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

- Công tác bảo vệ, an ninh trật tự.