THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


               Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Đề án do Trường Cao đẳng nghề An Giang lập về Sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng nghề An Giang,

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thuê đấu giá tài sản, như sau:

          1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng nghề An Giang, Địa chỉ: Số 841 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

STT

Tên tài sản

SL

Chất lượng

Giá khởi điểm (Đồng/1 năm)

1

Nhà thi đấu đa năng, thời gian thuê 03 năm.

01

đqsd

168.000.000

2

Mặt bằng căn tin, thời gian thuê 03 năm.

01

đqsd

40.000.000

3

Mặt bằng căn tin ký túc xá, thời gian thuê 03 năm.

01

đqsd

24.000.000

4

Mặt bằng nhà xe ký túc xá, thời gian thuê 03 năm.

01

đqsd

132.000.000

5

Mặt bằng nhà xe trường, thời gian thuê 03 năm.

01

Đất trống

175.000.000

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

3.2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3.3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

3.4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

(Theo Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản)

3.6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định và số điểm chấm:

3.6.1. Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở chính tại tỉnh An Giang. Số điểm: 2 điểm.

3.6.2. Các thành tích, công lao, đóng góp của tổ chức đấu giá tài sản đạt được; Tổ chức đấu giá có thực hiện tham mưu, báo cáo, đề xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Số điểm tối đa: 2 điểm.

3.6.3. Không thu chi phí đấu giá tài sản; có mua bảo hiểm cho tất cả đấu giá viên. Số điểm: 1 điểm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của Trường và Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trường Cao đẳng nghề An Giang, Địa chỉ: Số 841 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

Số Điện thoại liên hệ: 0368.853299 (gặp Đ/c Quang)

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17 giờ 00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo lựa chọn trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Trường Cao đẳng nghề An Giang sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có tổng số điểm cao nhất liền kề để ký kết hợp đồng.

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 419
  • Trong tháng: 4 928
  • Tất cả: 5445