Thông báo tổ chức học lại cho các học sinh trình độ trung cấp K3 (2019 2021)

Căn cứ Biên bản số 495/BB-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2022, về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trình độ trung cấp khóa K3 (2019 – 2021). Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp được dự thi tốt nghiệp với đợt thi tiếp theo. Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa thực hiện các nội dung sau:

1. Lãnh đạo khoa phối hợp GVCN thông báo đến các học sinh trình độ trung cấp khóa K3 (2019 – 2021) chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa ngày 21/3/2022 đến các khoa liên quan đăng ký học lại các môn học/ mô đun chưa đạt yêu cầu để xét điều kiện thi tốt nghiệp với đợt thi tiếp theo (có danh sách đính kèm).

2. Các khoa tổ chức học lại đúng theo Quy định số 1284/QyĐ-CĐN ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc thu, chi và tổ chức học lại.

Trên đây là thông báo tổ chức học lại cho các học sinh trình độ trung cấp K3 (2019 – 2021). Yêu cầu Lãnh đạo các khoa thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.