Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nay Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Địa chỉ: Số 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Tên tài sản đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Thành tiền                    (ĐVT: đồng)

1

Lô vật tư thu hồi sau khi phá dỡ hạng mục Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, khối 12 phòng học lý thuyết và khối 18 phòng học lý thuyết, dự án: Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn)

01

43.975.000

 

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 43.975.000 đồng (Bốn mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá tài sản đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp quy định.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Không hoàn hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

Mọi thông tin xin liên hệ: Ông Văn Nhật Quang; Số điện thoại: 0368.853.299.

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được chọn lựa đến hết 17 giờ của ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Trường Cao đẳng nghề An Giang sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký