VĂN BẢN CÁC PHÒNG, KHOA

STT Tên đơn vị Số lượng văn bản Chi tiết
1 Khoa Công nghệ thông tin 0 Xem
2 Khoa Cơ khí 0 Xem
3 Khoa Điện 0 Xem
4 Khoa Kinh tế - Du lịch - CNTT 0 Xem
5 Khoa Xây dựng 0 Xem
6 Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp 0 Xem
7 Phòng Tổ chức - Hành chính 50 Xem
8 Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 58 Xem
9 Phòng Công tác HS-SV Quan hệ DN và Hợp tác quốc tế 0 Xem
10 Phòng Tài chính - Kế toán 1 Xem
11 Phòng Quản trị thiết bị 3 Xem
12 Công Đoàn 0 Xem
13 Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng 4 Xem