Sự kiện
Phòng Quản trị Thiết bị

I- Chức năng - Nhiệm vụ

Quản lý cơ sở vật chất, nhà xưởng, các phòng học lý thuyết, thực hành của trường.

Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ giảng dạy hàng năm.

Bảo trì, sửa chữa thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ trong toàn trường.

Quản lý hoạt động của Ký túc xá.

Quản lý các hoạt động dịch vụ: cho thuê phòng học, nhà thi đấu, căn tin,…